NEW YORK CITY: Bronx Gay Bashing Victim Speaks To Media